Klinické studie

 • Bezpečnost klinických studií, Události, Česká televize
 • Farmaceutické firmy: Počty pacientů zařazených do studií klesají

 • Jiné

 • Jak dlouho platí recept

 • Ochrana informací


  Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

  Správci ENDODIAB, s.r.o. a ENDOTRIAL, s.r.o. jsou na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
  V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas. Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

  Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů
  Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.
  Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
  V Praze dne 24.5.2018


Péče o jizvu po operaci štítné žlázy

Od následujícího dne po propuštění jizvu sprchovat čistou vodou, ještě 14 dní nemydlit. Masáže jizvy - první týden tlakové masáže 2 prsty cca 20 vteřin v celém průběhu zatuhnutí + jizvu promašťovat, po týdnu přidat i uvolňovací masáž - všemi směry. Masáže dělat alespoň 2x denně do uvolnění a změknutí jizvy. K masážím je vhodné užívat nesolené vepřové sádlo, mastné krémy ev. krémy na jizvy (pokud není na výše uvedené alergie). Dále je možné užívat preparáty na urychlení hojení pooperačních stavů, jako je Flogenzym, Wobenzym apod. Po zhojení kůže vhodné lokálně např. SILIPOS gel na noc. Jizvu rok neslunit (krémy s vysokým faktorem, chránit šátkem apod.). ORL kontrola podle potřeby, jinak za cca 3 měsíce. Při známkách hojení keloidní jizvou (tvorba vystouplé překrvené jizvy) přerušit masáže jizvy a co nejdříve kontaktovat dermatologa stran léčby.Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (cukrovka, úplavice cukrová) je onemocnění, při kterém lidský organismus není schopen udržet množství krevního cukru (glukózy) v krvi v normálních mezích. Výsledkem je vyšší koncentrace glukózy v krvi. Pokud tento stav trvá neléčen nebo léčen nedostatečně řadu let, může vést k poškození některých tkání a orgánů. Cukrovku dělíme na diabetes mellitus 1.typu a diabetes mellitus 2.typu.


Diabetes mellitus 1. typu
postihuje spíše mladší osoby do 35 let. Vzniká tehdy, když slinivky břišní přestane vyrábět inzulin. Může to být způsobeno poškozením tkáně slinivky a to buď infekcí, nebo autoimunitní reakcí, roli zde mohou hrát i genetické vlivy. Přesný důvod vzniku je ovšem stále předmětem mnoha výzkumných týmů.
Mezi první příznaky tohoto onemocnění patří výrazná žízeň, z ní poté vyplývající nadměrná spotřeba tekutin a zvýšená potřeba močení. Pacienti si stěžují na únavu a nevýkonnost, ztrátu tělesné hmotnosti a zhoršení vizu.

Léčba tohoto typu diabetu spočívá v celoživotním dodávání inzulinu do těla. K aplikaci inzulinu se používají speciální inzulinové stříkačky a inzulinová pera. Ty se aplikují do podkoží na stehně nebo břiše většinou 3-6x denně. Takový pacient si aplikuje inzulin sám, a má také možnost kontroly hladiny cukru (selfmonitoring) pomocí diagnostických proužků a glukometru. Jeho použití spočívá v nanesení kapky krve na diagnostický proužek a glukometr vyhodnotí hladinu cukru v krvi. Pacient si může v průběhu dne kontrolovat hladinu cukru a podle toho i upravovat dávky inzulinu. Součástí léčby je i změna stravovacích návyků a dieta, pravidelné rozložení potravy během dne a výběr správného druhu potravin.

Častějším typem diabetu je diabetes mellitus 2. typu, který je považován za civilizační chorobu a je v současné době velmi rozšířen. V České republice se s tímto onemocněním léčí přibližně 800 tisíc pacientů. Diabetes mellitus 2. typu postihuje nejčastěji pacienty středního a pozdního věku, je spojován s nadváhou, nedostatkem fyzické aktivity a nezdravým životním stylem. U tohoto typu diabetu slinivka inzulin vytváří v dostatečné míře, ale tělesné buňky na něj nedostatečně reagují a neodčerpávají cukr z krve, což opět vede ke zvýšené hladině cukru v krvi. Cukrovka 2. typu může často dlouhá léta probíhat bezpříznakově. K odhalení tohoto onemocnění většinou dojde náhodně, při preventivním vyšetření u lékaře z krve, nebo moči nebo pokud se již objeví chronické komplikace cukrovky (ischemická choroba srdeční, diabetická noha, oční či ledvinné onemocnění).

Léčba diabetu 2. typu spočívá především v diabetické dietě s omezením sacharidů (cukrů), snížení tělesné hmotnosti, pravidelné fyzické aktivitě a podávání léků (perorálních antidiabetik). U některých případů je nutná aplikace inzulinu. Mezi další poruchy spojené s diabetem patří vysoký krevní tlak a zvýšená hladina tuků v krvi.

Akutní komplikace spojené s cukrovkou

Ketoacidóza vzniká při nadměrném štěpení tuků místo cukru, jež se nemůže použít díky nedostatku inzulinu. Z tuků vznikají ketolátky (látky kyselé povahy), které narušují acidobazickou rovnováhu. Nápadným příznakem je acetonový dech a zrychlené, hluboké dýchání. V těžších případech může dojít až ke ztrátě vědomí a komatu.

Hypoglykémie vzniká při nízké hladině cukru v krvi (pod 3,3 mmol/l), obvykle bývá doprovázena typickými příznaky, jako napři. celková slabost, hlad, třes, pocení. Při závažné hypoglykémii může být pacient zmatený a agresivní, jako „opilý“. Může dojít až ke ztrátě vědomí. Při hypoglykémii doporučujeme podat 2-3 kostky cukru, 2dcl džusu + 1/2 rohlíku.

Chronické komlikace spojené s cukrovkou

Oční postižení (diabetická retinopatie) je onemocnění, kdy dochází k poškození drobných cév oční sítnice, v těžkých případech může nastat krvácení do sítnice a sklivce. Pokročilé změny mohou vést až k úplné slepotě. Diabetes je celosvětově zodpovědný za největší procento nevidomých pacientů. Každý diabetik by proto měl mít 1x ročně provedeno preventivní vyšetření očního pozadí.

Poškození ledvin (diabetická nefropatie): je onemocnění, kdy dochází k poškození drobných cévek v ledvinách, následně ke značným ztrátám bílkovin močí a postupnému zhoršování ledvinných funkcí, které mohou vyústit až v ledvinové selhání a nutnosti doživotní pravidelné hemodialýzy (čistění krve pomocí přístrojů v nemocničním zařízení) či transplantaci ledvin. U diabetiků jsou též častější záněty močových cest a močového měchýře. Každý diabetik by proto měl mít 1x ročně provedeno preventivní vyšetření funkce ledvin.

Neurologické postižení (diabetická polyneuropatie) je onemocnění, kdy dochází k poškození nervových vláken, zejména periferních nervů, což po delší době může vést ke ztrátě kožní citlivosti, poruše inervace vnitřních orgánů, ale i k velmi nepříjemným bolestivým projevům (pálení, brnění končetin). Každý diabetik by proto měl mít 1x ročně provedeno preventivní neurologické vyšetření.

Poškození srdce a cév (ischemická choroba neboli nedokrevnost) je onemocnění způsobené aterosklerózou (lidově též kornatěním) cév. Aterosklerózou rozumíme ukládání tuku a vaziva ve stěně cév, které způsobující postupné zužování jejich průsvitu. Jejím nejnebezpečnějším projevem je zúžení cév zásobujících srdeční sval, které může vést k infarktu myokardu. Postiženy ale mohou být i cévy zásobující mozek či cévy dolních končetin. Vysoká glykémie významně urychluje proces aterosklerózy a diabetik tedy má podstatně vyšší riziko vzniku ischemického postižení srdce a cév než „nediabetik“.

Diabetická noha je souhrnné označení komplikací, které se projevují jako bolest, zánět nebo postižení kloubů na končetinách. Komplikace se projevují jako necitlivost nohou, snížený nebo naopak zvýšený průtok krve končetinou, bolestivost, výskyt ulcerací a gangrén. Nejdůležitější prevencí vzniku diabetické nohy je správná péče a hygiena o dolní končetiny, správný výběr obuvi. Při zanedbání a nedostatčné péči může dojít až k amputacím končetin.Diabetická dieta

Základem diabetické diety je omezení příjmu sacharidů (cukrů), které mají vliv na hladinu krevního cukru (glykémii). Strava by měla být pestrá, s dostatkem vitaminů, minerálů a stopových látek.

Hlavní zásady:

1.Dodržujte pravidelnost v jídle a rovnoměrné rozložení energie a sacharidů během celého dne - tj. rozdělení jídel do 5-6 porcí denně, aby se zabránilo hladovění a velkým výkyvům glykémie během dne.

2.Vylučte všechny potraviny a nápoje obsahující volné (jednoduché) cukry jako jsou bílý a hnědý cukr (řepný i třtinový), med, hroznový cukr atd. (sladkosti, sladké pečivo, různá dochucovadla jako je kečup, rajský protlak, hořčice, majonéza, dresinky, nealko pivo, sterilované a nakládané zeleniny, ale i paštiky a další uzeniny, instantní produkty). Tyto cukry se rychle vstřebají a dodávají tělu okamžitou energii. Brzy ale přichází hlad a únava.

3.Potraviny obsahující složité cukry (polysacharidy nebo-li škroby), které jsou obsaženy především v pečivu a dalších přílohách (brambory, rýže, těstoviny atd.), nelze ze stravy vyloučit (ve výživě jsou stejně důležité jako tuky a bílkoviny, jinak by strava nebyla vyvážená). Tyto cukry se ale vstřebávají pomalu, dodávají energii pozvolna a dlouhodobě. Současně díky pomalému vstřebávání a obsahu vlákniny navozují pocit sytosti. Jejich příjem je ale nutné omezit a rozložit na celý den. Doporučený interval mezi jídly 2-4 hodiny.

4. Co obsahuje minimální množství sacharidů a není proto potřeba započítávat do celkového příjmu:

- zelená zelenina: kedlubna, brokolice, salátová okurka, zelená paprika, cuketa, listové saláty, avokádo,

- pozor !! ostatní druhy zeleniny (červená paprika, rajče, mrkev, kukuřice atd.) obsahují již vyšší množství sacharidů a je nutné je započítávat – viz tabulka

- maso (kromě hovězích jater), ryby,

- vejce, máslo, margaríny (!! pomazánkové máslo je nutno již započítat).

5.Čerstvé ovoce obsahuje volné cukry, je nutné je započítávat. Doporučujeme max. jeden kus ovoce ke svačinám. Pozor na banány, hroznové víno, švestky a hrušky – obsahují velké množství sacharidů – viz tabulka.

6.Tuky a bílkoviny obsažené ve stravě nemají přímý vliv na glykémii a jejich příjem není omezen. Pozor však na energetickou hodnotu těchto potravin. To znamená vybíráme libové maso (hovězí –roštěnka, vepřové –kýta, kuře –prsíčka) a ryby. Konzumaci živočišných tuků (nasycené tuky - maso, máslo, palmový a kokosový olej, sýry a výrobky s technologicky ztuženými oleji) je potřeba nahradit tuky rostlinnými a rybími (nenasycené tuky - olivový olej, rybí olej obsažený v rybách a mořských plodech - tuňák, sardinka, losos, sojový olej, či oleje obsažené v ořechách a margarínech). Při kuchyňské úpravě volíme raději dušení, grilování bez tuku a vyhýbáme se smažení a fritování.

7. Uzeniny - doporučujeme pouze šunku od kosti, ostatním mastným výrobkům (salámy, paštiky, konzervy) se raději vyhýbáme pro velké množství volných sacharidů.

8. Mléčné výrobky - doporučujeme nízkotučné mléčné výrobky bez přidaných volných sacharidů (polotučné mléko, tvrdé sýry s obsahem tuků do 30% v sušině, bílý jogurt s obsahem tuku do 3%, nízkotučný tvaroh, bílý kefír, bílé acidofilné mléko). Jogurt, tvaroh lze ochutit nakrájeným čerstvým ovocem – nutné vždy započítat ovoce i jogurt. Nedoporučejeme šlehačku ve spreji pro vysoký obsah volných sacharidů.

9. Pečivo – nejvhodnější obyčejný chléb typu „šumava“. V současnosti doporučované „celozrnné pečivo“ je často obarvené karamelem a prudce zvyšuje glykémii. Pozor i na pečivo obsahující různá semínka (slunečnicový chléb atd) často zvyšují glykémii.

10. Speciální diabetické potraviny nejsou v diabetické dietě nezbytné. Výživová potřeba běžného diabetika může být uspokojena běžně dostupnými zdravými výrobky. Diavýrobky bývají navíc energeticky bohaté a obsahují často stejný obsah sacharidů jako nedia výrobky. Je pak často lepší osladit si čaj kostkou cukru, než sníst velký dia zákusek.

11. Náhradní sladidla dělíme na kalorická a nekalorická. Diabetici by měli používat nekalorická sladidla - aspartam nebo sacharin.Kalorická sladidla – fruktóza, sorbit - mohou zvyšovat hmotnost a proto nejsou v diabetických dietách doporučována. Používání náhradních sladidel není doporučováno v těhotenství. Na trhu se objevují nová nekalorická přírodní sladidla – výtažky z rostlinky stevie.

12. Pijte nesladké nápoje – neslazený čaj, kávu, vodu. Je možné si do 1,5 litru vody vymačkat 1 citrusový plod (citron, grep, pomeranč).

13. Doporučuje se, aby denní příjem alkoholu u žen nepřevyšoval 10g (2 dcl bílého suchého vína) a u mužů 20g (4 dcl suchého bílého vína). Alkohol je velkým zdrojem energie, dalším velkým rizikem po nadměrném přísunu alkoholu bez sacharidové stravy u diabetiků léčených inzulínem je vznik těžké hypoglykémie.

14. Hypoglykémie je stav, kdy klesne hodnota cukru v krvi pod 3,3 mmol/l. Mezi klinické příznaky hypoglykémie patří třes, pocení, hlad, nervozita. Při závažné hypoglykémii může být pacient zmatený a agresivní, jako „opilý“. Může dojít až ke ztrátě vědomí. Při hypoglykémii doporučujeme podat 10-20g volných sacharidů (2-3 kostky cukru, 2dcl džusu, glukopur) + cca 5g složených sacharidů (+ 1/2 rohlíku).

Smyslem diety je upravit příjem sacharidů tak, aby hodnota glykémie byla v rozmezí hodnot:

 • na lačno do 6,0 mmol/l
 • za 1,5 hodiny po jídle do 7,5 mmol/l

175 g sacharidů

225 g sacharidů

Snídaně

50g chleba + 50g sýra, máslo, šunka od kosti, zelená zelenina

60g chleba + 50g sýra, máslo, šunka od kosti, zelená zelenina

Svačina

100g ovoce nebo 30g pečiva, mléčný výrobek, zelenina

150g ovoce nebo 40g pečiva, mléčný výrobek, zelenina

Oběd

15g rostlinného tuku, 10g mouky, 150g zeleniny, 70g masa,

100g brambor (2 bramb.) nebo 80g vařených těstovin (5 pol. lžic) nebo 70g dušené rýže (3 pol. lžíce) nebo 70g bramb. knedlíku (1 a ½ plátků) nebo 60g houskového knedlíku (2 plátky) nebo 100g vařených luštěnin (5 pol. lžic)

15g rostlinného tuku, 10g mouky, 150g zeleniny, 70g masa,

150g brambor (3 bramb.) nebo 120g vařených těstovin (7 pol. lžic) nebo 100g dušené rýže (5 pol. lžíce) nebo 100g bramb. knedlíku (2 a ½ plátků) nebo 80g houskového knedlíku (2 a 1/2 plátky) nebo 140g vařených luštěnin (7 pol. lžic)

Svačina

100g ovoce nebo 30g pečiva, mléčný výrobek, zelenina

150g ovoce nebo 40g pečiva, mléčný výrobek, zelenina

Večeře

jako oběd

jako oběd

2. večeře

150g ovoce nebo 40g pečiva

150g ovoce nebo 40g pečivaTabulka obsahu sacharidů základních potravin

výborný zdroj informací - www.kaloricketabulky.cz

Příklad přepočtu: K obědu máte brambory, maso a listový salát. Sacharidy, které je nutné počítat, jsou v tomto případě obsaženy pouze v bramborách. Ve 100 g vařených brambor je 14,8 g sacharidů a k obědu byste neměly překročit příjem 60 g sacharidů, tedy 100x60/14,8= cca 400 g vařených brambor. Pokud bude místo brambor rýže, pak si jí můžete naložit maximálně 200 g (100x60/27,6). Bude-li k bramborám řízek, je nutno část brambor ubrat, protože sacharidy jsou také v trojobalu. Pukud bude v salátu „sladší“ zelenina jako je barevná paprika nebo mrkev, je nutné část přílohy rovněž ubrat.

100g potraviny

Sach. (g)

100g potraviny

Sach. (g)

Zelenina:

Přílohy:

Cibule

9,6

Brambory vařené

14,8

Žampiony

4,8

Rýže bílá vařená

27,6

Červená řepa

10,6

Rýže natural vařená

27,3

Česnek

26,9

Těstoviny vaječné vařené

28

Dýně

9

Těstoviny bezvaječné

72

Fazolky

7,1

Knedlík houskový

51

Hrášek

13,3

Knedlík bramborový

37

Kapusta hlávková

6,7

Chléb pšeničný bílý

48,8

Kapusta růžičková

7,6

Chléb pšeničný celozrnný

41,4

Křen

22,4

Chléb žitný

46,3

Kukuřice

18,8

Bageta

55,4

Květák, brokolice

4,4

Bílý rohlík, houska

51,2

Lilek

8,2

Veka

60

Mrkev

9,6

Luštěniny vařené

16

Paprika červená, žlutá, oranžová

5,2

Čočka nevařená

59,2

Patizóny

10,2

Fazole nevařené

59,8

Zelí bílé hlávkové

4,5

Hrách nevařený

61,5

Zelí bílé kysané

3,9

Mléčné výrobky:

Zelí červené hlávkové

6,1

Mléko plnotučné - 100 ml

4,6

Pór

8,6

Mléko polotučné - 100 ml

4,7

Rajčata

4,4

Acidofilní mléko – 100 ml

4

Špenát

4,1

Kefír – 100 ml

3,7

Ředkvičky, Řapíkatý celer

3,7

Smetana ke šlehání – 100 ml

3,2

Sójové výhonky (mungo)

4,7

Bílý jogurt

5,9

Tvaroh nízkotučný, zakys. smetana

4,4

Ovoce (dužnina bez slupky):

Tvaroh tučný

3,3

Ananas

10,1

Tvaroh tvrdý

1,5

Angrešt, Citrony, Mandarinky

10,6

Balkán, Lučina, Mozzarella

1

Banány

23

Cottage

4

Borůvky, Jablka, Třešně

14,7

Brynza, Tartare

1,6

Broskve, Višně

12,5

Gervais, Veselá kráva

5

Brusinky, Rybíz červ., Meruňky

13,7

Eidam 30% t.v suš., Hermelín, Niva

1,4

Grapefruity, Slívy, Kiwi, Pomelo

9,6

Eidam 45% t.v suš., Gouda, Madeland

1

Hrozny

18,2

Ementál, Apetito

2,3

Hrušky, Mango, Švestky, Rybíz černý

16,2

Oštiepok

3,3

Jahody, Nektarinky

8,8

Pomazánkové máslo

6,2

Maliny, Ostružiny, Pomeranče

11,6

Meloun červený

5

Ostatní:

Meloun žlutý

6,5

Mouka pšeničná bílá

70,7

Mouka pšeničná celozrnná

61

Ořechy:

Krupice pšeničná

73

Kešu

27

Mouka žitná

67,8

Kokos strouhaný, Pistácie

17,5

Jáhly

68,2

Lískové

10,9

Pohanka

60

Mandle

19

Ovesné vločky

59,8

Vlašské ořechy, Pekan

14,6

Polenta

75

Arašídy

4,7

Solamyl (bramborový škrob)

80

Strouhanka

79

Přílohy:

Rajský protlak

23,3

Knackebrot

13,3

Houby sušené

41,1

Racio chlebíčky rýžové

82

Hovězí játra

4Analyzátor Tanita pro diagnostiku a analýzu těla

Našim pacientům můžeme nabídnout měření tělestné kompozici na analyzátoru Tanita. Analýza je vhodnou pomůckou při zjišťování tělesného složení. Pomocí přístroje zjišťujeme poměr jednotlivých tkání v těle.

Analyzátor Tanita je jedním z nejspolehlivějších a nejpřesnějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla. S jeho pomocí lze zjistit, zda pacient správně redukuje svou hmotnost a snižuje poměr množství tělesného tuku vůči tolik důležité svalové hmotě. Měření analyzuje i nepatrné změny složení těla.
Pravidelná analýza často úspěšně zlepšuje jak motivaci, tak i výsledky redukce váhy. S každou kontrolou může pacient sledovat a porovnávat své výsledky. Výsledky vyšetření dostává pacient ve srozumitelné formě s sebou domů.
Přístroj Tanita pracuje na principu bio-elektrické impedance, což znamená měření odporu těla vůči střídavému elektrickému proudu. Vyšetření je bezpečné, rychlé a jednoduché, avšak se nedoporučuje ženám v době těhotenství a osobám s kardiostimulátorem.

Kdy využít analýzu a pro koho je určena?

 • Kondice těla: Pro ty, co se zajímají o kondici svého těla a chtějí znát poměry jednotlivých tkání – poměr aktivní svalové hmoty, tuků a vody.
 • Zdravé hubnutí: Pro ty, kteří chtějí zdravě hubnout, tedy z tukové tkáně.
 • Monitorování účinnosti tréninku či dietního programu: Pro ty, kteří chtějí vědět, zda správně redukují svou hmotnost a jejich změny v životním stylu jsou tak správně nastaveny.
Jak probíhá vyšetření na váze Tanita

Než přijdete na vyšetření váhou Tanita, dodržujte prosím několik zásad. Nepijte, nejezte a necvičte alespoň 3 až 4 hodiny před měřením. Ženám také nedoporučujeme analýzu v době menstruace, kvůli které bychom mohli zaznamenat nepřesné údaje. Samotná analýza je potom velmi rychlá a jednoduchá. Trvá jen několik málo sekund, přičemž měřená osoba si stoupne naboso na elektrody pod nohama. Je třeba si sundat boty a ponožky. Díky elektrodám následně prochází do těla slabé a nepostřehnutelné proudění a my můžeme zaznamenat odpor tkání vašeho těla.

Co se měří

Měříme celkové množství tukové tkáně a množství vnitřního (rizikového) tuku, dále objem svalové tkáně a vody. Propočítat lze také množství energie vydané v klidovém stavu neboli tzv. bazální metabolismus a zjistíte i další informace:

 • tělesná voda
 • procentuální podíl tělesného tuku a beztuková hmota
 • BMI, stupeň obezity
 • svalová hmota
 • hmotnost kostí
 • metabolický věk

Výsledek měření může ovlivňovat stav hydratace. Dehydratace vede k zaznamenání vyššího podílu tuku a přítomnost otoků naopak k podhodnocení podílu tuku. Další odlišnosti při měření jsou dány pohlavím a věkem. Ženy a starší lidé mají vyšší podíl tukové tkáně než muži a mladší osoby.Informace pro pacienty alergologie a klinické imunologie


V září 2022 jsme zcela ukončili poskytování zdravotní péče v oboru alergologie a klinické imunologie.

Hlavním důvodem bylo to, že se nám nepodařilo zajistit dostatek prostor k poskytování zdravotní péče. Již přes dva roky běží stavební řízení k prostorám, které jsme za tímto účelem pořídili, a obyvatelé z příhlehlých ulic se drží přístupu "Not In My Back Yard", tj. česky „ne na mém dvorku“. Omlouváme se, ale situace již nebyla dále udržitelná.

Pacienti, kteří chodili k dr. Hospodkové, ji mohou zkusit kontaktovat v její ordinaci v Benešově - https://www.alergobene.com/.

Pacienti, kteří byli ošetřováni dr. Strnadovou, zejména děti a dorost, se mohou obrátit na Fakultní nemocnici Královské Vinohrady - https://www.fnkv.cz/oddeleni-alergologie-a-klinicke-imunologie-odborne-ambulance.php.